A A A

Informacje o nas


Wznowienie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych

Prosimy o kontakt telefoniczny z Rejestracją zakładu: 55/221-27-52

Dział /Pracownia/ Fizjoterapii przy ul. Brzeskiej 33:

55/255-00-10


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

 

Opis projektu: Projekt polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji obiektu publicznego wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii oraz wymianie oświetlenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu, realizującego świadczenia zdrowotne w ramach państwowego systemu świadczeń zdrowotnych.

W ramach projektu zrealizowane będzie:
- ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana zewnętrznej stolarki otworowej okiennej i drzwiowej,
- instalacja na dachu ogniw fotowoltaicznych,
- modernizacja:
   *źródła ciepła - węzła cieplnego (pompa ciepła powietrze-woda OZE z nowym modułem węzła w układzie zasobnikowym),
   *źródła ciepła - dwa niezależne moduły c.o. i wentylacji, rozprowadzenie nowej instalacji c.o.,
   * systemu oświetlenia - na energooszczędne LED.

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektu SPZOZ Centrum Rehabilitacji – obiektu użyteczności publicznej.

Planowane efekty projektu: Wymierne efekty w postaci m.in. podwyższenia standardu energetycznego budynku, redukcję emisji CO2, redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10, zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Całkowita wartość projektu: 2 755 835.52 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 330 821.45 PLN


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny”

Cel projektu: Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych oferowanych przez Centrum Rehabilitacji w szczególności w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie projektu z UE: 228 337,54 PLN


OŚWIADCZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 oświadcza, że nie współpracuje, w tym nie wynajmuje pomieszczeń osobie określającej się jako Włodzimierz Ira - neurolog.


Biuletyn informacji publicznej

E-rejestracja

E-usługi

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Wirtualny rehabilitant - wdrożenie e-usług w SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Całkowita wartość projektu: 991 493,49 zł
Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 840 573,92 zł
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

 

Projekt jest zadaniem polegającym na zakupie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz budowie
zintegrowanego systemu informatycznego, który umożliwi prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji
elektronicznej, współpracę z elektroniczną platformą usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia,
dwustronną komunikację z pacjentami Centrum Rehabilitacji, lepsze zarządzanie zasobami jednostki.
Ma to na celu poprawę jakości obsługi pacjentów poprzez podniesienie dostępności do informacji o stanie
zdrowia i przebiegu leczenia, usprawnienie obsługi świadczeniobiorców, umożliwienie realizacji elektronicznych
usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Projekt jest elementem działań polegających na
rozszerzaniu dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Jego realizacja poprawi jakość
i ciągłość usług świadczonych mieszkańcom Warmii i Mazur.

Najistotniejszym elementem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu (m.in. modułu wirtualny
rehabilitant), który pozwoli na utrzymanie ciągłości procesu rehabilitacji, co jest podstawowym warunkiem
sukcesu tego aspektu medycznego.Pacjent otrzyma możliwość dodatkowej konsultacji,podczas której uzyska odpowiedzi
na nurtujące go pytania odnośnie przebiegu rehabilitacji.
System umożliwi wsparcie i kontrolę pacjentów w trakcie realizacji zaleceń lekarza, fizjoterapeuty oraz innych
specjalistów w warunkach domowych.

Korzyści z tytułu realizacji projektu:

 • możliwość prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej,
 • możliwość udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym w wersji elektronicznej,
 • możliwość kompleksowej rejestracji on – line,
 • planowanie zabiegów rehabilitacyjnych przy pomocy systemu informatycznego,
 • prowadzenie grafików pracy lekarzy, fizjoterapeutów i innych specjalistów przy pomocy systemu informatycznego,
 • sprawne zarządzanie bazą pacjentów,
 • usprawnienie procedury rozliczeń z płatnikami świadczeń,
 • możliwość szybkiego tworzenia zróżnicowanych analiz statystycznych,
 • możliwość szybkiego wglądu i analizy danych medycznych,
 • dostęp do zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych,
 • możliwość kontaktu z pacjentami on – line,
 • sprawny kontakt z innymi ośrodkami,
 • możliwość wsparcia i kontroli pacjentów w trakcie realizacji zaleceń lekarza, fizjoterapeuty oraz innych specjalistów w warunkach domowych,
 • możliwość generowania i drukowania recept, skierowań i zleceń,
 • poprawa systemu ochrony danych osobowych,
 • lepsza kontrola efektywności wykorzystania zasobów ludzkich,
 • wyposażenie Centrum Rehabilitacji w nowoczesny sprzęt komputerowy,  oprogramowanie i systemy informatyczne,
 • wyposażenie Centrum Rehabilitacji w sieć teleinformatyczną oraz serwerownię, a także system Wi-Fi.

 


Szanowni Pacjenci,

Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
W przypadku wysłania skierowania pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22.07.2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 roku poz. 1138.

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu został utworzony w 1999 roku uchwałą Rady Miejskiej nr VI/188/99. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Celem placówki jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.


Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub w miejscu pobytu pacjenta.

W trakcie kilkuletniej działalności przez ręce naszych specjalistów przewinęło się wielu pacjentów dorosłych, jak również młodzieży o ogromnym zróżnicowaniu problemów zdrowotnych i potrzeb. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, bogatej i ciągle doposażanej bazie sprzętowej oraz wysokim kwalifikacjom, umiejętnościom i zaangażowaniu kadry medycznej, pomogliśmy do tej pory osobom cierpiącym na ciężkie schorzenia narządu ruchu i różnego rodzaju urazy ciała. Połączenie tych elementów gwarantuje doskonałe efekty lecznicze i tym samym satysfakcję naszych pacjentów z wykonanych usług.