A A A

Informacje bieżące

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji przy ul. Królewieckiej 15 w Elblągu wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii na działkach nr 35/3; 35/4 obręb 15 w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Znak Sprawy: 01/CR/PZP/2019

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.02.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.01.2020 r.

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.12.2019

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.12.2019

Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 03.12.2019

Załącznik A do zmiany treści SIWZ nr 1 z dnia 03.12.2019

Załącznik A do zmiany treści SIWZ NR 1 Z DNIA 03.12.2019 EDYTOWALNY

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.11.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 21.11.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 21.11.2019 r. EDYTOWALNY

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - architektura

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - konstrukcja

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - elektryczna1-rysunki

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - elektryczna2

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - elektryczna3

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - sanitarna1

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - sanitarna2

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - charakterystyka energetyczna

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - pozwolenie na budowę

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - ekspertyza przyrodnicza

Załącznik nr 9 - przedmiary robót - budowlana

Załącznik nr 9 - przedmiary robót - elektroenergetyczna

Załącznik nr 9 - przedmiary robót - sanitarna

Załącznik nr 9 - przedmiary robót - EDYTOWALNY

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartosci zamówienia, w związku z realizowanym w ramach EFRR projektem, zaprasza do złożenia oferty SZACUNKOWEJ w zakresie: Usługi nadzoru - Inżynier Kontraktu - w projekcie pn.: "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".
Szczegóły do pobrania poniżej:

Zapytanie - wartość szacunkowa - Termomodernizacja


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wraz z instalacją sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; Działania 9.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Znak Sprawy: 01/CR/PZP/2018

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.05.2018 r.

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie 20.04.2018 r.

Lista złożonych ofert 16.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 27.02.2018

SIWZ 27.02.2018

Załącznik nr 1-wzór oferty

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Odpowiedzi na pytania 15.03.2018

Załącznik nr 4 - warunki gwarancji

Załącznik nr 5 - umowa

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie klauzule społeczne

Odpowiedzi na pytania 22.03.2018

 

INFORMACJA

W związku z zakończeniem działalności Poradni Medycyny Sportowej informujemy, że świadczenia (badania) w zakresie medycyny sportowej wykonywane są w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
Rejestracja do lekarzy specjalistów (parter budynku) pod numerem telefonu 55/239-45-62.


Szanowni Pacjenci,

Informacje dotyczące personelu administracyjnego, udzielającego świadczeń w zakładzie oraz godzin urzędowania dostępne są w zakładce e-Usługi

KLIKNIJ TUTAJ