RODO

Komunikat Ochrona danych osobowych RODO

-----------------------------------------------------------

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia               27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu, ul. Królewiecka 15, 82-300 Elbląg – zwany dalej Centrum Rehabilitacji.

Kim jest Inspektor ochrony danych i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim skontaktować mailowo iodo@koni.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Królewiecka 15, 82-300 Elbląg.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 160 z późn zm. ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1318 z późn. zm.)  oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. 2015 poz. 2069 z późn zm.).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędnej do procesu leczenia.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w siedzibie Centrum Rehabilitacji;
  • listownie na adres siedziby Centrum Rehabilitacji;
  • za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@centrumrehabilitacji.elblag.pl.

lub w każdym innym miejscu wykonywania przez Centrum Rehabilitacji działalności.

Adresy naszych placówek znajdziesz na stronie www.centrumrehabilitacji.elblag.pl

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

Gdzie mogę sprawdzić swoje dane w Centrum Rehabilitacji

Dostęp do swoich danych w Centrum Rehabilitacji możesz uzyskać w siedzibie:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu,  ul. Królewiecka 15, 82- 300 Elbląg.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.