A A A

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony interntowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony interntowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

 

 

      
  • Data publikacji strony internetowej:

 

      
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   

 

              

  •             filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
          

 

              

  •             część plików nie jest dostępnych cyfrowo
          

 

         

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ryszard Werchowski.

 

  • E-mail: sekretariat@centrumrehabilitacji.elblag.pl

 

  • Telefon: 552212754

 Każdy ma prawo:

 

 

      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

      
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

      
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

 

  • Adres: 82-300 Elbląg

   ul. Królewiecka 15

 

  • E-mail: sekretariat@centrumrehabilitacji.elblag.pl

 

  • Telefon: 552212754

 

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ul. Królewieckiej 15

 

Do budynku zakładu prowadzi wejście z przodu budynku znajdujące się od ulicy Królewieckiej. Do wejścia można przejść prowadzącym bezpośrednio chodnikiem , nie ma ograniczeń w postaci schodów. Wejście główne jest dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy zakładu.

 

W budynku piętrowym na każdym poziomie znajduje się korytarz do którego można dojechać windą z poziomu wejścia z przodu budynku,  korytarze posiadają klatki schodowe.

 

Budynek zakładu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – nie posiada jednak informacji głosowych i  pętli indukcyjnych.

 

Przed budynkiem zakładu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W zakładzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu - Dział /Pracownia/ Fizjoterapii przy ul. Brzeskiej 33

 

Do budynku prowadzi jedno wejście z przodu. Do wejścia można przejść prowadzącym bezpośrednio chodnikiem, nie ma ograniczeń w postaci schodów. Wejście główne jest dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy zakładu.

 

W budynku nie ma wind - budynek parterowy.

 

Budynek zakładu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – nie posiada jednak informacji głosowych i  pętli indukcyjnych.

 

Przed budynkiem zakładu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W zakładzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.