A A A

ABC Pacjenta

Zasady rejestracji i kolejek oczekujących

Podstawą udzielenia świadczenia jest skierowanie wystawione przez właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 17.00.
Pacjent może się zarejestrować osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 55/221-27-52 lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Skierowania do Poradni są rejestrowane na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia. Świadczenia medyczne udzielane są z zachowaniem kolejności rejestracji skierowań. Podczas rejestracji skierowania pacjent otrzymuje szczegółowe informacje, między innymi o terminie, godzinie i miejscu wizyty lekarskiej lub rozpoczęcia i zakończenia zleconych zabiegów rehabilitacyjnych.

Poza kolejnością do świadczeń opieki zdrowotnej mają prawo (po okazaniu właściwego dokumentu): Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci, a także kobiety w ciązy posiadajace zaświadczenie , pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciżżkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, posiadajacy zaświadczenie , o którym mowa w art. 47 ust. 1 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnje finansowanych ze środków publicznych, jak również osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Poza kolejnością do świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiazków służbowych poza granicami państwa, mają prawo (po okazaniu właściwego dokumentu): uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani.

UWAGA!
Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych jest ważne 30 dni od dnia jego wystawienia przez właściwego lekarza do dnia jego zarejestrowania w zakładzie.

Dokumenty wymagane podczas rejestracji:
Dokument tożsamości z numerem PESEL;
Skierowanie wystawione przez właściwego lekarza.

Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
W przypadku wysłania skierowania pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22.07.2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 roku poz. 1138.

Bez skierowania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej korzystaja:

1. Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci.

2. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

3. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

4. Osoby chore na gruźlicę oraz zakażone wirusem HIV.

5. Osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzajacych i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.


Na wizytę lekarską / fizjoterapeutyczną należy dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (taką jak wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z pobytów w szpitalu, itp.), związaną ze schorzeniem, z jakim zgłasza się pacjent.

Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny zakładu do pobrania na stronie: www.bip.centrumrehabilitacji.elblag.pl. Regulamin Organizacyjny jest udostępniany na wniosek pacjenta w Rejestracji zakładu.

Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji zakładu W DNIU UDZIELENIA PORADY LEKARSKIEJ ORAZ W PIERWSZYM DNIU ROZPOCZĘCIA CYKLU ZABIEGÓW, w celu potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych.


Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dn. 18 maja 2014 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym najbliższym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
  • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
"Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."


Karta Praw Pacjenta oraz informacje o instytucji Rzecznika Praw Pacjenta znajdują się na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia http://www.nfz-olsztyn.pl

Pobierz pliki:

Cennik usług medycznych i pozostałych

Regulamin Organizacyjny